Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Prawa i przywileje honorowych krwiodawców

1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.

3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9ustawy o publicznej służbie krwiprzysługuje:

  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy)

4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:

  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny przydział
  • leków krwiotwórczych (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia)
  • uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, że stosowne zaświadczenia będą wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia następnego roku.

6. Krwiodawcom, którzy oddali:

  • 15 litrów krwi – kobiety
  • 18 litrów krwi – mężczyźni

lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie lub Oddziału Terenowego wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem przysługuje bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie).

7. Po dwukrotnym oddaniu krwi w RCKiK w Warszawie (przy okazji 3. wizyty) – na życzenie krwiodawcy istnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania „KREWKARTY” w RCKiK w Warszawie.

Źródło: RCKiK w Warszawie