Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Statut klubu

UCHWAŁA PROGRAMOWA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W KARCZEWIE

ROZDZIAŁ I

Nazwa Klubu i jego siedziba

§1 Klub przyjmuje nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie.

§2 Siedzibą Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie jest Urząd Miejski w Karczewie ulica Warszawska 28.

 

ROZDZIAŁ II
Zasady działania Klubu HDK PCK

§1 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie, zwany dalej Klubem HDK, jest jednostką organizacyjną Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku.

§2 Ponieważ członkami klubu są mieszkańcy miejscowości z całego terenu powiatu otwockiego, Klub prowadzi działalność na całym terenie powiatu otwockiego.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Klubu HDK

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

§1 Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.

§2 Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

§3 Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.

§4 Wcielanie w życie zasad “Statusu Honorowego Dawcy Krwi PCK”

§5 Poprzez organizowanie konkursów o tematyce pecekowskiej popularyzowanie zasad działania PCK wśród dzieci szkół podstawowych.

§6 Wspólnie z dyrekcjami szkół popularyzowanie krwiodawstwa wśród młodzieży.

§7 Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.

 

Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

§8 Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

§9 Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.

§10 Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

§11 Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

§12 Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).

§13 Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno sportowych dla członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu.

§14 Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

 

ROZDZIAŁ IV
Członkostwo w Klubie HDK

§1 Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

– wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
– zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
– ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu
HDK,
– osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność klubu,
– nie należy do innego Klubu HDK

§2 Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu lub przejścia do innego klubu HDK.

§3 Członek Klubu HDK może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:

– nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
– nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,
– działania na szkodę organizacji,
– nie oplatania składek członkowskich więcej niż 12 m-cy bez uzasadnionej przyczyny
– pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§4 Członek Klubu HDK ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
– uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,
– nosić odznaki organizacyjne,
– korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu oraz innych przepisów prawnych.

§6 Członek Klubu HDK ma obowiązek:

– przestrzegać postanowień Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu,
– stosować się do uchwał organów PCK,
– opłacać składki członkowskie PCK, prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
– realizować uchwały zarządu Klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew,
– przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Klubu

§1 Władzami Klubu HDK są:

– zebranie członków Klubu HDK, które zarząd ma obowiązek zwołać przynajmniej jeden raz w ciągu roku,
– zarząd Klubu HDK,
– komisja rewizyjna.

§2 Zebranie członków Klubu HDK:

– po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu HDK,
– uchwala program działania Klubu,
– wybiera prezesa i czterech pozostałych członków zarządu Klubu oraz trzyosobową komisję rewizyjną,
– wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.
– wybiera pięcioosobową Komisję Oświaty, Promocji i Spraw Socjalnych.

§3 Zarząd Klubu HDK wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§4 Kadencja zarządu Klubu HDK trwa cztery lata.

§5 Zarząd Klubu HDK:

– wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje Klubem,
– reprezentuje członków Klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych,
– współpracuje z Dyrekcją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
– zwołuje zebrania członków Klubu,
– odbywa posiedzenia wg potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku, ale przynajmniej raz na dwa miesiące.
– może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,
– podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
– prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,
– przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – w ramach trybu i zasad obowiązujących w PCK,
– może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

§6 Zarząd Klubu HDK może wystąpić do zarządu rejonowego z wnioskiem o zwolnienie członka Klubu z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§7 Jeżeli zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu, komisji rewizyjnej lub na wniosek właściwego zarządu PCK.

§8 Pracą zarządu kieruje prezes, który:

– zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
– inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK,
– podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten zarząd,
– reprezentuje Klub HDK na zewnątrz.

§9 Członek zarządu lub cały zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach wg zasad uchwalonych przez Krajową Radę Reprezentantów.

 

ROZDZIAŁ VI
Inne postanowienia

§1 Klub HDK posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:

(znak PCK)
Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Urzędzie Miejskim w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

§2 Członkowie władz Klubu mają prawo używać pieczątek imiennych. Pieczątki podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Rejonowy PCK.

§3 Klub HDK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie będzie dążył, na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa, do przyjęcia imię honorowego i sztandaru, oraz na zasadach określonych przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa, do opracowania własnej odznaki klubowej.

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§1 Uchwała Programowa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Karczewie wchodzi w życie z chwilą przyjęcia jej przez Zebranie Członków Klubu oraz zaakceptowania przez Zarząd Rejonowy PCK w Otwocku.

Statut klubu do pobrania (pdf) »